U termoelektranama na čvrsta i tečna goriva javlja se problem nepoznavanja parametara plamena u ložištima kotlova, tj. nije poznat tačan položaj termalne žiže u odnosu na zidove ložišta, kao i poznavanje raspodele temperature plamena kao i maksimalne temperature unutar ložišta. Ove nepoznanice mogu dovesti do različitih akcidenata u termoelektrani kao i do neefikasnog trošenja resursa.

Rešenje ovog problema je uvođenje pirometarskog sistema za merenje i kontrolu raspodele temperature u ložištu termoelektrane sa softverom za vizuelizaciju.

Sistem se sastoji od 26 ili više optičkih pirometara sa optičkim kablom raspoređenih u više nivoa ložišta, uz mogućnost ugrađivanja dodatnih pirometara radi povećanja rezolucije i tačnosti merenja i proračuna. Pirometri sistema prikupljaju podatke u fiksnim tačkama ložišta a softver za vizueloizaciju koji se nalazi na računaru za akviziciju podataka sa sistema računa i ekstarpolira gradijente temperature u okviru ložišta i daje vizuelnu prezentaciju na ekranu, kao i relativni položaj žiže u odnosu na referentne tačke u kojima su postavljene pirometarske jedinice.

Na slici su prikazani raspored pirometara postavljenih u TENT B2, kao i termalni preseci dobijeni u trenutku eksploatacije.

 

 

 

 

U gasnim pećima, tunelskim pećima i sličnim industrijskim sistemima u kojima se temperatura meri i kontroliše korišćenjem bezkontaktnih mernih metoda tj. pomoću optičkih radijacionih pirometara često se javlja problem okolnog zračenja koje zajedno sa zračenjem mete dospeva do pirometra i efektivno povećava merenu temperaturu. Postoje sistemi koji se sastoje od dva pirometra od kojih jedan meri temperaturu mete a drugi okoline a objedinjeni su procesorskom jedinicom koja kompenzuje zračenje okoline i daje pravu temperaturu mete. Međutim, postoje konfiguracije u kojima ne postoji mogućnost optičkog pristupa meti i zagrejanim zidovima.

 

 

 

 

Rešenje ovog problema prikazano na slici je u istovremenom korišćenju dva pirometra i to: jednog pirometra (3) za merenje temperature mete (1), a drugog (6) sa pirometarskom sondom (7) ugrađenom u oblogu zida (5) koji se nalazi na višoj temperaturi od mete i čije zračenje (4) unosi grešku u merenje temperature. Procesorska jedinica (8) objedinjuje signale sa oba pirometra i vrši kompenzaciju zračenja zidova.

.

Text Box: PIROMETARSKI SISTEM ZA MERENJE I KONTROLU TEMPERATURE ZAGREJANIH TELA SA KOMPENZACIJOM UTICAJA ZRAČENJA OKOLINE 
Text Box: PIROMETARSKI SISTEM ZA MERENJE I KONTROLU PROSTORNE RASPODELE TEMPERATURE U LOŽIŠTU TERMOELEKTRANE SA SOFTVEROM ZA DINAMIČKU VIZUELIZACIJU

POČETNA

O NAMA

KONTAKT

PROIZVODI

Početna

O nama

Kontakt

Proizvodi

Pirometarski sistemi

Pirometri

Bezkontaktno merenje temperature od 400C do 30000C

 

 

PIROMETARSKI SISTEMI