Text Box: Pirometarski sistem za merenje i kontrolu prostorne raspodele temperature u ložištu termoelektrane
 sa softverom za dinamičku vizuelizaciju

Text Box: Pirometarski sistem za merenje i kontrolu temperature zagrejanih tela sa 
kompenzacijom uticaja zračenja okoline
Text Box: PIROMETRI
Text Box: Dvobojni pirometar namenjen za merenje u uslovima nepoznavanja emisivnosti mete i postojanja polutransparentnih prepreka.
Text Box: PIRO-03
Text Box: Prenosno-stacionarni pirometar opšte namene za merenje temperature objekata sa dovoljno poznatom emisivnošću.
Text Box: PIRO-04

PROIZVODI

Text Box: PIROMETARSKI SISTEMI
Text Box: Fiberoptički pirometar sa sondom od sinterovane alumine– profitabilna zamena za sisteme bazirane na Pt/PtRh termoparovima.
Text Box: PIRO-05
Text Box: Fiberoptički pirometar sa posebnom sondom namenjen za merenje temperature rastopa aluminijuma i drugih obojenih metala.
Text Box: PIRO-06
Text Box: Fiberoptički pirometar– pirometar sa optičkim kablom namenjen za merenje u ekstremnim industrijskim uslovima.
Text Box: PIRO-07

POČETNA

O NAMA

KONTAKT

PROIZVODI

Početna

O nama

Kontakt

Proizvodi

Pirometarski sistemi

Pirometri

Bezkontaktno merenje  temperature od –400C do 30000C